تبلیغات
دانشجو - پایان نامه های روانشناسی
شنبه 21 فروردین 1389

پایان نامه های روانشناسی

   نوشته شده توسط: پیش قدم    

1-"بررسی رضایت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان از اساتید دانشگاه"                                                                                                                     این محصول به صورت فایل می باشد و  از پس از واریز مبلغ به شماره حساب سایت توسط شما بلافاصله از طریق ایمیل برایتان ارسال خواهد شد.(تلفن سفارش:09358105480)

توضیحات:پایان نامه کارشناسی  

تعداد صفحات:176

قیمت:40،000تومان

فهرست مطالب این پایان نامه
فصل اول : كلیات
الف- مقدمه   
ب- بیان مسأله   
ج- اهمیت و ضرورت پژوهش   
د- اهداف پژوهش   

فصل دوم : ادبیات تحقیق   
الف- مقدمه   
ب- پیشینه تحقیق   
ج- نقد و بررسی تحقیقات انجام شده   
د- مبانی مفهومی تحقیق   

فصل سوم : روش شناسی  
الف- مقدمه   
ب- روش تحقیق   
ج- جامعه آماری تحقیق    0
د- حجم نمونه   
ه- شیوه نمونه گیری   
و - فرضیات تحقیق   
و- - سوالات اصلی تحقیق   
ز- روش گردآوری اطلاعات   
ح- پیش آزمون، روایی (VALIDITY) و اعتبار ((RELIABILITY   
ط- متغیرهای پژوهش   
ی- تعریف عملیاتی متغیرها   
س- روش های تجزیه و تحلیل داده ها 

  
فصل چهارم : نتایج یافته ها
جداول و نمودارها
 
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
الف- مقدمه   
ب- نتیجه گیری   
ب- - ویژگیهای جمعیتی پاسخگویان   
ب- - توصیف متغیرهای وابسته و مستقل تحقیق   
د- پیشنهادات و محدودیتها   

مقدمه
دانشگاههای ما، به دلیل گرفتاریها و مسائل گوناگون، كمتر فرصت این را داشته اند به نظرات دانشجویان، كه در حقیقت دریافت كنندگان اصلی آموزش عالی هستند، وقوف پیدا كنند و ملاحظه نمایند كه آیا آموزش عالی در راه صحیح و مناسب حركت می كند، یا آن كه چنین نیست و تلاشها فاقد جهت هستند.
یك رودخانه همیشه مسیر خودش را پیدا می كند و به دریا می ریزد، ما هم باید هدف و راه خودمان را پیدا كنیم، هدف اصلی همه انسانها خوشبخت زیستن است و لازمه خوشبختی خوب دانستن است و اگر دانشگاه می رویم به دلیل بهتر یاد گرفتن و خوشبخت شدن در زندگی است.
تمام سازمانهای آموزش دنیا باید از خودشان این سئوال را داشته باشند كه آیا ما می توانیم این كسانی را كه به این مراكز آمده اند راضی، موفق و در نهایت خوشبخت كنیم؟ این رسالت بزرگ در دست معلمین و استادان معظم ماست، بنابراین آشنا شدن با دیدگاهها و نظرات دانشجویان نسبت به یك استاد خوب كمك می كند تا استاد از دریچه چشم و عقاید دانشجو دیده شود. همانطور كه ملاحظه می شود دانشگاهها یكی از مراكز یا مجامع تبادل افكار، اطلاعات و مفاهیم در هر جامعه ای می باشد و میزان كار آیی استادان به نحوه آموزش آنها بستگی دارد، شناخت یك استاد خوب هم بستگی به شناخت ویژگیهای او دارد. معیارهای ارزشیابی فرمول از قبل تعیین شده و ثابت نیستند و در شرایط متفاوت آموزشی دستخوش تنوع و دگرگونی می شوند.
رضایت دانشجو از اساتید موجب دلگرمی و تلاش او در درس شده و همین رضایت آینده درخشان تر ی را برای او و جامعه رقم می زند، بنابراین این آگاهی از نظرات دانشجویان كه از سرمایه های ثابت و همیشگی هر نهاد آموزشی اند و اندیشیدن به تجارب و گرایش آنان ضرورت مهم دیگری است كه نمی توان از آن غافل بود، اطلاعات بدست آمده به میزان زیادی می تواند زمینه ای عینی و مشخص و روشن، بر حل بسیاری از مسائلی كه هم اكنون اكثر دانشگاهها ما با آن مواجهند فراهم آورد و مسئولان را بر پاره ای از مشكلات و نقاط ضعف والبته نقاط قوت در آموزش عالی واقف سازد و تغییراتی در برنامه های موجود به وجود آورد.2-"بررسی رابطه منبع کنترل(درونی-بیرونی) باعزت نفس"
این محصول به صورت فایل می باشد و  از پس از واریز مبلغ به شماره حساب سایت توسط شما بلافاصله از طریق ایمیل برایتان ارسال خواهد شد.(تلفن سفارش:09358105480 )

توضیحات:پایان نامه کارشناسی  

رشته:روانشناسی

تعداد صفحات:102

قیمت:50،000 تومان


چكیده تحقیق
    پژوهش حاضر٬ با نام « بررسی رابطه منبع كنترل ( درونی برونی) با عزت نفس » كه با هدف یافتن رابطه بین عزت نفس و منبع كنترل در پسران و دختران دانشجو وهمچنین یافتن تفاوت  منبع كنترل و عزت نفس بین دانشجویان دختر و پسر , انجام شد.
    منبع كنترل كه دارای دو بعد درونی و بیرونی است و بنابر فرضیات راتر ,افرادی كه دارای منبع كنترل درونی هستند معتقدند كه اعمالشان نقش عمدهای در به حد اكثر رساندن برون دادهای بد یا خوب دارد و افراد دارای دارای منبع كنترل بیرونی٬ فكر میكنند برون دادهای بد یا خوب ارتباطی با رفتار انها ندارد.
    عزت نفس به مقدار ارزشی گفته میشود كه فرد به خود نسبت میدهد و فكر میكند دیگران برای او به عنوان یك شخص قائل هستند.
    جامعه آماری مورد نظر در این پژوهش دانشجویان دختر و پسر دانشگاه اصفهان بوده و نمونه انتخاب شده نیز  نفر از دانشجویان كه شامل  دختر و  پسر بوده كه در كتابخانه ادبیات مشغول به درس خواندن بو دند و روش نمونه گیری نیز نمونه گیری در دسترس است.
   روش آماری كه در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت ٬با توجه به این كه پژوهش دارای دو متغییر بوده كه هر كدام نیز دارای دو بعد بودند روش خی دو بود.
   نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر از قرار زیر است:
  1 بین عزت نفس ومنبع كنترل دختران دانشجوی دانشگاه اصفهان٬ رابطه معناداری وجود ندارد.
  2 بین عزت نفس ومنبع كنترل پسران دانشجوی دانشگاه اصفهان٬ رابطه معناداری وجود ندارد.
  3 بین عزت نفس دختران و پسران دانشجوی دانشگاه اصفهان٬ تفاوت معناداری وجود ندارد.
  4 بین منبع كنترل دختران و پسران دانشجوی دانشگاه اصفهان٬ تفاوت معناداری وجود ندارد.

فهرست مطالب

چكیده تحقیق
مقدمه

فصل اول                                          
بیان مسئله                                                      
اهمیت پژوهش                               
هدف پژوهش                               
سوالات پژوهش                                                                                        
متغیرهاو تعاریف نظری و عملیاتی آنها         
منبع کنترل                                     
تعریف عملیاتی                                            
عزت نفس       
                                 
 فصل دوم                                   
پیشینه نظری                                                                                    
 نظریه ی روانشناسان و جامعه شناسان  در باره ی عزت نفس           
نظریه جیمز                                    
نظریه مید                                               
نظریه کولی                                    
نظریه روزنبرگ                                           
نظریه سالیوان                                    
نظریه هورنای                                        
نظریه آدلر                           
نظریه راجرز                                              
نظریه مزلو                                                 
نظریه ی آلپورت         
نظریه ی دیگر روانشناسان                 
عزت نفس و غرور                                
نقش خانواده در شكل گیری عزت نفس                                     
نقش پدر خانواده بر عزت نفس فرزندان                                     
كمك تخصصی برای افزایش عزت نفس                                          
منبع كنترل                                                                                        
رویكردها و نظریه های متفاوت درباره منبع   كنترل 
مفاهیم اساسی نظریه یادگیرِی اجتماعی
تفاوت های فردی
كنترل                                                                      
واكنش در برابر از دست دادن كنترل  
منبع كنترل                                                                                     
منبع كنترل درونی                                           
منبع كنترل بیرونی
ویژگی های افراد با منبع كنترل درونی   
ویژگی های افراد با منبع کنترل بیرونی 
تصور راتر در باره انسان     
                                          
فصل سوم                                           
طرح پژوهش                                
جامعه ی مورد پژوهش                                
نمونه روش نمونه گیری                                 
ابزارتحقیق                                                                                      
آزمون منبع کنترل              
آزمون عزت نفس          
روش اجرای پژوهش                                     
اجرای اصلی                               
روش آمار

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل آمارِِِی
یافته های مربوط به سوال پژوهش

فصل پنجم                                                                     
بحث و نتیجه گیری                                        
پیشنهادات                       
منابع
ضمائم


3-"بررسی مقایسه ای ویژگیهای خانوادگی زنان رووسپی و زنان غیر رووسپی"
  این محصول به صورت فایل می باشد و  از پس از واریز مبلغ به شماره حساب سایت توسط شما بلافاصله از طریق ایمیل برایتان ارسال خواهد شد. (تلفن سفارش:09358105480)

توضیحات:پایان نامه کارشناسی  

تعداد صفحات: 230

قیمت:70،000 تومان
فهرست مطالب
چکیده
 
فصل اول- كلیات
مقدمه   
بیان مسأله   
ضرورت و اهمیت تحقیق   
اهداف تحقیق
   
فصل دوم- ادبیات موضوع
گفتار یكم- خانواده   
تعریف خانواده   
اهمیت خانواده   
گفتار دوم - آسیبهای خانواده   
اختلاف خانوادگی   
خشونت خانوادگی   
تجاوز جنسی علیه زنان   
تجاوز جنسی علیه كودكان   
فقر و انحرافات اجتماعی   
طلاق و انحراف   
اثرات اعتیاد والدین بر فرزندان   
بزهكاری یكی از افراد خانواده   
گفتار سوم- رووسپیگری   
تعریف فحشا و رووسپیگری   
الف) بررسی تاریخچه رووسپیگری در ملل ابتدایی   
ب) بررسی تاریخچه رووسپیگری در ایران   
یافته‌هایی از اولین همایش ملی آسیب‌های اجتماعی ایران در چهارچوب مسأله رووسپیگری   
گفتار چهارم- مبانی نظری    
مقدمه   
الف) تئوریهای جامعه‌شناسی   
نظریه كنترل   
هیرشی و نظریه علقه اجتماعی   
ساترلند و پیوند افتراقی   
نی و نظریه روابط خانوادگی   
تئوری کنترل متعادل    
خانواده و تئوری ارتباطات نسبی   
ثورن بری و نظریه تكاملی   
نظریه یادگیری اجتماعی بندورا   
نظریه دین و مذهب   
تئوری امیل دوركیم   
نظریه ماركس    
ب) تئوریهای روانشناسی   
تئوری سالیوان   
تئوری واكنش به رویدادهای آزاردهنده بركوتیز   
روان‌شناسی فانون (Fanon)    
نظریه درماندگی آموخته شده   
چارچوب نظری تحقیق    
مدل نظری تحقیق   
مروری بر تحقیقات   
فرضیه های پژوهش
    
فصل سوم- روش‌شناسی پژوهش
مقدمه   
روش تحقیق   
روش جمع‌آوری اطلاعات   
جامعه آماری   
روش نمونه‌گیری و تعیین حجم نمونه   
تعریف مفاهیم تحقیق   
سطح سنجش متغیرها   
روایی و پایایی ابزار اندازه‌گیری
   
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها
-- جداول توصیفی   
-- جداول تبیینی و آزمون فرضیات
   
فصل پنجم – نتایج و پیشنهادات
-- نتایج توصیفی   
-- نتایج تبیینی   
بحث و نتیجه گیری   
پیشنهادات   
محدودیت های پژوهش   
منابع و ماخذ    
پیوست
پرسشنامه
 
چکیده:
موضوع این پایان نامه بررسی مقایسه ای ویژگیهای خانوادگی زنان رووسپی و غیر رووسپی شهر تهران است . سئوال اصلی پژوهش این است که : آیا بین زنان رووسپی و زنان غیر رووسپی از لحاظ ویژگیهای خانوادگی تفاوت وجود دارد؟ با توجه به نقش حیاتی زنان به عنوان مادران و پرورش دهندگان نسل آتی و نقش خانواده های آنان که اولین و پایدارترین نهاد تربیتی و آموزشی است شناخت ویژگیهای خانوادگی می تواند به درک هر چه بهتر این ویژگیها و برنامه ریزی صحیح تر در این راستا بیانجامد . برای دستیابی به پاسخ سئوال و اهداف مورد نظر تحقیق از نظریه های جامعه شناسی و روانشناسی ( نظریه های کنترل ، یادگیری و ... ) بهره گرفتم . با استفاده از این نظریه ها ، هشت فرضیه مطرح گردید که متغیرهای مورد آزمایش بین دو گروه آزمودنی عبارت بودند از : از هم گسیختگی خانوادگی، مصرف مواد مخدر ، سابقه زندان ، کنترل و نظارت والدینی ، خشونت و تعارض در خانواده ، اعتقادات مذهبی و پایگاه اجتماعی .
روش تحقیق علی – مقایسه ای و تکنیک مورد استفاده پرسشنامه محقق ساخته بود . روش نمونه گیری زنان رووسپی از نوع نمونه گیری « در دسترس » و شامل زنان رووسپی ساکن در زندان اوین تهران ( بند زنان ) تهران و با حجم نمونه  نفر بود. روش نمونه گیری زنان غیر رووسپی از نوع نمونه گیری « سهمیه ای » و با حجم نمونه  نفر بود . تجزیه و تحلیل داده ها با برنامه spss  و با استفاده از آمار توصیفی (فراوانی ، میانگین ) استنباطی (X . U مان – ویتنی ) و ضریب فای و V کرامر انجام شد . یافته های تحقیق نشان داد که بین دو گروه آزمودنی در تمامی متغیرهای مورد آزمایش تفاوت معنا دار آماری وجود دارد .4-"مقایسه سلامت عمومی و خودکارآمدی  دانشجویان دارای عقاید مذهبی بالا با دانشجویان عقاید مذهبی پایین"

  این محصول به صورت فایل می باشد و  از پس از واریز مبلغ به شماره حساب سایت توسط شما بلافاصله از طریق ایمیل برایتان ارسال خواهد شد. (تلفن سفارش:09358105480 )

توضیحات:پایان نامه کارشناسی  


  تعداد صفحات: 104

قیمت:65،000 تومان

چکیده
هدف اصلی مطالعه ی حاضر بررسی سلامت عمومی و خودکارآمدی در بین دانشجویان با عقاید مذهبی بالا و دانشجویان با عقاید مذهبی پایین است. برای نیل به این هدف 100 نفر را به عنوان نمونه انتخاب نمودم، که 50 نفر  از دانشجویان با عقاید مذهبی بالا و 50 نفر با عقاید پایین بودند. برای تعیین نتایج از روش آماری T-TesT استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که دانشجویان با عقاید مذهبی بالا در دو مقیاس سلامت عمومی و خود کارآمدی وضعیت بهتری نسبت به دانشجویان با عقاید مذهبی پایین داشتند و به طور کل تاثیر مثبت عقاید و باورهای دینی را در سازوکاری بهتر با زندگی شان می دهد.

فهرست مطالب

فصل اول : بیان مسئله
1-1-)مقدمه
1-2-) بیان مسئله
1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق
1-4) سوالات پژوهش
1-5) اهداف پژوهش
1-6) فرضیه های پژوهش
1-7) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

فصل دوم : پایه های نظری و پیشینه ی تحقیق
2-1) آقار منفی بر تندرستی
2-2) زیگموندفروید
2-3) آلبرت الیس
2-4) وندل والترز
2-5) متخصصان مراقبت های اولیه
2-6) پزشکان مراقبت های اولیه
2-7) آرای روان شناسان موافق با دین
2-8) ویلیام جیمز
2-9) کارل گستاویونگ
2-10) دین و سلامت روان
2-11) مقابله ی دینی با تنش
2-12) خشنودی خوش بینانه از زندگی
2-13) تفسیر خوش بینانه از مرگ
2-14) افسردگی و خودکشی
2-15) اضطراب
2-16) مصرف سوء الکل و دارو
2-17) مطالعات درمانی
2-18) سازو کارهای ممکن برای تاثیر دین
2-19) دین و سلامت بدن
2-20) فشار خون بالا
2-21)سکته مغزی
2-22) بیماری قلبی
2-23) سرطان
2-24)مرگ ومیر ناشی از همه علل
2-25) سایر مطالعات صورت گرفته در زمینه تاثیر دین داری بر جسم و روان
 انسان

فصل سوم : روش پژوهش
3-1) مقدمه
3-2) جامعه ی آماری پژوهش
3-3) نمونه ی آماری و روش نمونه گیری
3-4) طرح پژوهش
3-5) روش دست یابی به داده ها
3-6) پرسش نامه ی نگرش مذهبی
3-7) پرسش نامه ی سلامت عمومی
3-8) اعتبار پرسش نامه ی سلامت عمومی
3-9) پایایی پرسش نامه ی سلامت عمومی
3-10) روش نمره گذاری پرسش نامه سلامت عمومی
3-11) مقیاس های سلامت عمومی
3-12) پرسش نامه ی خودکارآمدی
3-13) روش جمع آوری داده ها
3-14) روش اجرای اصلی پژوهش
3-15) روش آماری

فصل چهارم : یافته ها
4-1) مقدمه
4-2) داده های تحلیل شده
4-3) فرضیه های پژوهش و تائید  یا  عدم تائید آنها

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1) مقدمه
5-2) نتایج تحقیق و بحث و بررسی
5-3) محدودیت های پژوهش
5-4) پیشنهاد های  تحقیق

منابع و ماخذ

1-1) مقدمه:
تأمین و حفظ سلامتی یکی از اهداف عالی انسان است که برای تحقق این هدف تمام کشورها بخش قابل توجهی از سرمایه های مادی و معنوی خود را به این امر اختصاص می دهند. از آن جا که کشور ما ایران بر پایه حکومت اسلامی اداره می شود، علاوه بر قوانین مدون ملی، در دین مقدس اسلام نیز برای نیل به این هدف، دستورات صریحی بیان شده است. مسلماً یکی از ابزارها برای توان مند کردن شخص، سلامت فکر و جسم است تا بتوانیم خود را از طریق آموزش و تعلیم و تربیت به مدارج بالای انسانی ارتقاء بدهیم.
در مورد تأثیر اعتقادات دینی بر بهداشت روانی از دیر باز میان متفکران اسلامی و متخصصان روانی نظرات متفاوتی وجود داشته است. از یک سو روان کاوانی چون فروید (1939-1856) و همکاران مذبه  و اعتقادات مذهبی  را یک اختلال نورتیک تلقی کرده و دین باوری را نه تنها بر سلامت روانی مؤثر ندانسته اند، بلکه برعکس برای بهداشت روانی مخاطره آمیز نیز می دانند. (افروز، 1372) از سوی دیگر افرادی چون یونگ (1961-1875) هر گونه اعتقاد دینی، ولو این که با خرافات مانند معتقدات بشر اولیه را هم مورد توجه قرار داده و برای سلامت روانی افراد ضروری دانسته اند. (همان منبع: 15) در این راستا در سال های اخیر استفاده از روان درمانی مذهبی  در مداوای بیماری های روانی مورد بررسی قرار گرفته است. (بیان زاده، 1375).
بیان زاده (1375) روان درمانی را یک اقدام سیستماتیک به منظور رفع بیماری روانی د ر یک رویکرد شناختی- رفتاری – مذهبی  تعریف نموده و هدف از روش های درمان مذهبی  را رفع اضطراب و افسردگی از طریق جست و جوی ارزش هاو عقاید و سپس تغییر آن ها با به کارگیری روش های مذهبی  می داند. برخی دیگر از روان شناسان مانند کلکتووگالانتز (1990) عقیده دارند اگر بیمارانی که دچار اضطراب و افسردگی اند همراه با دارو درمانی تحت روان درمانی مذهبی  قرار بگیرند، سریع تر بهبود می یابند.  به هر حال پژوهش های فوق، لزوم توجه به بعد معنوی بیماران و بهره برداری از اعتقادات مذهبی  آن ها را به عنوان یک پتانسیل مثبت درمانی مطرح می نماید. اکنون با توجه به رواج سریع بیماری های روانی در جوامع امروزی نیاز به انجام پژوهش های بیشتر در  زمینه ی اعتقادات مذهبی  برای درمان این افراد و در نیتجه حرکت به سوی جامعه ای سالم احساس می شود که لازم است مورد توجه مؤسسات آموزشی قرار بگیرد. مطالعه ی منابع اسلامی و نظرات دانشمندان مسلمان این نکته را روشن می کند که التزام عملی به اعتقادات مذهبی  عامل بازدارنده بسیاری از بیماری ها، مخصوصاً بیماری های روانی است. (غباری بناب، 1374)
بنابه اعتقاد علامه طباطبایی «انسان در صورت پذیرش توحید و عمل به قوانین دین، ظرفیت روانی اش گسترده تر می شود، در غیر این صورت احساس ناخوشایند و زندگی تیره و تاری خواهد داشت. (رضایی، 1378) بنابراین به نظر می رسد که افراد پایبند به برنامه های دین و دستورات آن به بسیاری از بیماری های روانی مبتلا نشوند. هر چند این نتیجه گیری از دیدگاه متفکرین اسلامی کاملاً منطقی است ولی مقبولیت عام نیافته است و بعضی از مردم معتقدند که افراد غیر مذهبی ، شادابتر و با نشاط تر از افراد مذهبی  هستند. امروزه بسیاری از روان شناسان و روان پزشکان دریافته اند که دعا، نماز و داشتن ایمان محکم می تواند، نگرانی، تشویش یأس و ترس را که موجب بسیاری از بیماری هاست را بر طرف سازد (ابراهیمی قوام، 1374).
انسان برای کاهش اضطراب و رسیدن به یک نوع آرامش روانی نیازمند عامل فوق طبیعی و بی نظیری است که با تکیه بر آن بتواند بر مسائل و مشکلات روحی و روانی خود فائق آید.
شواهد موجود نیاز انسان را، حتی در شکل احساسی آن به یک نظام مطلق اخلاقی و روحی ، اثبات می کند. (پریوره، 1368) بررسی تاریخ ادیان به ویژه دین اسلام، نشان می دهد که ایمان به خدا، در درمان بیماری هایی هم چون اضطراب، احساس عدم امنیت و انواع بیماری های روانی و نیز تحقق امنیت، کاملاً موفق بوده است. این مسأله شایان توجه است که درمان، معمولاً پس از ابتلای شخص به بیماری روانی شروع می شود اما ایمان به خدا اگر از کودکی در نفس انسان استقرار یابد، نوعی مصونیت از آسیب ها و بیماری های روانی به شخص می بخشد. (نجاتی، 1368). در نهایت به طور کل باید اشاره کرد که در عصری که بشر فاصله ی زیادی از دین و معنویت گرفته و انواع و اقسام تکنولوژی های نوین و مادیات انسان را به یوغ خود کشیده است، تنها کاری که برای انسان باقی می ماند و تنها راه او همان نظریه ی معروف تنازع برای بقای داروین است که هر که قدرت بیشتری دارد حق زندگی خواهد داشت، در این گیرودار آن چه ازیادها رفته است اخلاق و معنویت است و این همان عامل نجات بخش انسان و بشریت است که با بازگشت به دین داری به معنای خالص و واقعی کلمه حاصل خواهد شد.

آیدا عباسپور
جمعه 19 آبان 1391 07:15 ب.ظ
تاثیر استرس بر بروز بیماری های جسمانی
مهسا
پنجشنبه 1 اردیبهشت 1390 10:02 ق.ظ
سلام آیا شما طرح تحقیقاتی رو هم دارید
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر